Διαδικασία Υποβολής
Διαδικασία Υποβολής

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία προβλέπονται από την σχετική προκήρυξη παραδίδονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Τμήματος του Π.Μ.Σ., σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τους υποψηφίους του Π.Μ.Σ είναι:

  1. Έντυπη αίτηση.
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  3. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος.
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  5. Αποδεικτικά καλής γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
  6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
  7. Συστατικές Επιστολές.
  8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από όσους δεν έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους μέχρι την τελική ημερομηνία επιλογής των υποψηφίων, η αποδοχή των οποίων θα γίνεται υπό την αίρεση απόκτησης του πτυχίου μέχρι και την περίοδο έναρξης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Οι κάτοχοι τίτλου Πανεπιστημίου της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ), ενώ των αντίστοιχων Τμημάτων Τεχνολογικής Κατεύθυνσης από το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ).
 

 
Θηβών 250 & Π.Ράλλη, 12244 Αιγάλεω
210 538 1197