Διαδικασία Επιλογής
Διαδικασία Επιλογής

Η αξιολόγηση των υποψηφίων που έχουν προσκομίσει εμπρόθεσμα το σύνολο των προβλεπόμενων από τη προκήρυξη δικαιολογητικών, πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή. Η τριμελής επιτροπή εξετάζει τους φακέλους, καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους κατόπιν προεπιλογής και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος την εισαγωγή των επιλεγέντων υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων η επιτροπή επιδιώκει να διαπιστώσει τόσο την επάρκεια όσο και την ικανότητα των υποψηφίων να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ.

Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης καταρτίζεται από τη τριμελή επιτροπή κατάλογος με την τελική αξιολόγηση των υποψηφίων οι οποίο συμμετείχαν στη διαδικασία της συνέντευξης Οι 50 πρώτοι επιλεχθέντες υποψήφιοι καλούνται με επιστολή από τη Γραμματεία να απαντήσουν γραπτώς, εντός δέκα (10) ημερών, αν αποδέχονται ή όχι την συμμετοχή τους στο Π.Μ.Σ. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό κατάλογο αξιολόγησης.

Η επιλογή των φοιτητών που θα γίνουν δεκτοί στο Π.Μ.Σ βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια:

  1. Γενικός βαθμό πτυχίου.
  2. Συστατικές επιστολές.
  3. Επαρκής γνώση ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής.
  4. Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.
  5. Προφορική συνέντευξης που θα πραγματοποιηθεί από τριμελής επιτροπή.
  6. Τυχόν υποτροφίες.
  7. Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχο τομέα ή σε συναφές αντικείμενο.
     
 
Θηβών 250 & Π.Ράλλη, 12244 Αιγάλεω
210 538 1197