Υποψήφιοι

Διαδικασία Επιλογής

Η αξιολόγηση των υποψηφίων που έχουν προσκομίσει εμπρόθεσμα το σύνολο των προβλεπόμενων από τη προκήρυξη δικαιολογητικών, πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή. Η τριμελής επιτροπή εξετάζει τους φακέλους, καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους κατόπιν προεπιλογής και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος την εισαγωγή των επιλεγέντων υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων η επιτροπή επιδιώκει να διαπιστώσει τόσο την επάρκεια όσο και την ικανότητα των υποψηφίων να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ.

Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης καταρτίζεται από τη τριμελή επιτροπή κατάλογος με την τελική αξιολόγηση των υποψηφίων οι οποίο συμμετείχαν στη διαδικασία της συνέντευξης Οι 50 πρώτοι επιλεχθέντες υποψήφιοι καλούνται με επιστολή από τη Γραμματεία να απαντήσουν γραπτώς, εντός δέκα (10) ημερών, αν αποδέχονται ή όχι την συμμετοχή τους στο Π.Μ.Σ. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό κατάλογο αξιολόγησης.

Η επιλογή των φοιτητών που θα γίνουν δεκτοί στο Π.Μ.Σ βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Γενικός βαθμό πτυχίου.
 2. Συστατικές επιστολές.
 3. Επαρκής γνώση ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής.
 4. Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.
 5. Προφορική συνέντευξης που θα πραγματοποιηθεί από τριμελής επιτροπή.
 6. Τυχόν υποτροφίες.
 7. Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχο τομέα ή σε συναφές αντικείμενο.
   
 

Διαδικασία Υποβολής

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία προβλέπονται από την σχετική προκήρυξη παραδίδονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Τμήματος του Π.Μ.Σ., σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τους υποψηφίους του Π.Μ.Σ είναι:

 1. Έντυπη αίτηση.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 5. Αποδεικτικά καλής γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
 6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
 7. Συστατικές Επιστολές.
 8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από όσους δεν έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους μέχρι την τελική ημερομηνία επιλογής των υποψηφίων, η αποδοχή των οποίων θα γίνεται υπό την αίρεση απόκτησης του πτυχίου μέχρι και την περίοδο έναρξης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Οι κάτοχοι τίτλου Πανεπιστημίου της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ), ενώ των αντίστοιχων Τμημάτων Τεχνολογικής Κατεύθυνσης από το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ).
 

 

Σε ποιους Απευθύνεται

Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε

 1. Απόφοιτους Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων - ΤΕΙ) οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιοτήτων και ικανότητες στη διοίκηση των σύγχρονων μονάδων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας με στόχο τη σταδιοδρομία - στελέχωση οργανισμών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
 2. Στελέχη - Επαγγελματίες υγείας οι οποίοι σκοπεύουν να βελτιώσουν τις γνώσεις, τις δεξιοτήτων και τις ικανότητες τους στη διοίκηση των σύγχρονων μονάδων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.
 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων - ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που προέρχονται από Τμήματα Διοίκησης και Οικονομίας, Επιστημών της Υγείας ή, υπό προϋποθέσεις, κάτοχοι πτυχίου άλλων τμημάτων.

 

 
Θηβών 250 & Π.Ράλλη, 12244 Αιγάλεω
210 538 1197