Διδασκαλία
Διδασκαλία

 

Το Π.Μ.Σ. αξιοποιεί μια σειρά από διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας ανάλογα με τη φύση και το αντικείμενο του κάθε μαθήματος. Οι μέθοδοι αυτοί επικεντρώνονται κυρίως στη σύγχρονη, πρόσωπο με πρόσωπο, διδασκαλία και στη ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση η οποία επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση κατάλληλης πλατφόρμας με τη χρήση Τ.Π.Ε.

Η πρόσωπό με πρόσωπο διδασκαλία περιλαμβάνει μεθόδους διδασκαλίας όπως :

  1. Διαλέξεις από καταξιωμένους καθηγητές.
  2. Παρουσιάσεις από Έμπειρα Στελέχη Επιχειρήσεων.
  3. Ατομικών και Ομαδικών Ασκήσεων.
  4. Ομαδικών Συζητήσεων.
  5. Παρουσίαση και Ανάλυση Εκπαιδευτικών Video.
  6. Ανάλυση Περιπτώσεων (Case Studies),
  7. Πρακτικές Ασκήσεις (Role-Plays).
  8. Ανάπτυξη – Ανάλυση Σεναρίων ανά Ομάδα Εργασίας.

Εκτός από τα θεωρητικά μαθήματα, σημαντικό μέρος του εκπαιδευτικού έργου αποτελούν οι εργαστηριακές ασκήσεις οι οποίες συμβάλλουν στην εξοικείωση των σπουδαστών με βασικές δεξιότητες οι οποίες σχετίζονται με τη χρήση εργαλείων Πληροφορικής.

 
Θηβών 250 & Π.Ράλλη, 12244 Αιγάλεω
210 538 1197