Πρόγραμμα

Διαδικασίες Ποιότητας

 

 

Το πρόγραμμα λειτουργεί με τις παρακάτω διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας σε ένα Σπουδαστο-Κεντρικό Σύστημα

 1. Σύστημα Συμβουλευτικής (Tutorial System) βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 4 του Ν. 3685/2008. Στο σύστημα αυτό συμμετέχουν μέλη Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων
 2. Διαδικασίες υποστήριξης των ομάδων εργασίας
 3. Λειτουργία συστήματος e-learning
 4. Προκειμένου να διασφαλιστούν οι επιστημονικές επιλογές των σπουδαστών, τα θέματα των εργασιών αναρτώνται στο διαδίκτυο για πέντε ημέρες και ακολούθως οι σπουδαστές μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, μπορούν να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους από το σπίτι τους
 5. Έλεγχος Λογοκλοπής (Plagiarism): το αδιάβλητο της πνευματικής ιδιοκτησίας των εκπονούμενων εργασιών διασφαλίζεται με τη λειτουργία συστήματος λογοκλοπής (Plagiarism) μέσω του διεθνούς προγράμματος Turnitin (www.turnitin.com)
 6. Για την καλλίτερη ενημέρωση των σπουδαστών με βιβλιογραφία παρέχονται στους σπουδαστές CD με ηλεκτρονικά βιβλία και άρθρα.
 7. Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., όπου μπορούν να συμβουλεύονται διπλωματικές εργασίες Μεταπτυχιακών Σπουδαστών καθώς και πλέον των 1000 ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων στην ειδικότητα που σπουδάζουν.
 8. Απαντητικό σύστημα των λαμβανομένων e-mails με χρόνους απόκρισης 7’ έως 10’ όταν το e-mail λαμβάνεται μεταξύ 08:30 έως 21:30 ή χρόνος ανταπόκρισης 12 ωρών όταν το e-mail λαμβάνεται μεταξύ 21:30 έως 08:30 μέσω συστήματος mobile phones.

 

 

Υλικοτεχνική Υποδομή

 

Η διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. (ΤΕΙ Πειραιά) – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων που βρίσκονται στη Δυτική Αττική στο Δήμο Αιγάλεω, επί των οδών Π. Ράλλη και Θηβών στα όρια του ιστορικού ελαιώνα των Αθηνών, όπου δίδασκαν οι Αρχαίοι Αθηναίοι Φιλόσοφοι. Για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Προγραμμάτων, χρησιμοποιούνται σύγχρονα μέσα διδασκαλίας (video projector, overhead projector, Η/Υ, διαδραστικούς πίνακες) που διαθέτει το Π.Μ.Σ. Ταυτόχρονα το Π.Μ.Σ υποστηρίζεται από σύγχρονα εργαστήρια.

Τα εργαστήρια είναι εξοπλισμένο με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, οι οποίοι είναι διαρθρωμένοι σε τοπικό δίκτυο LAN (Lοcal Area Network) που υποστηρίζονται από ένα Server ανά εργαστήριο. Στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές των εργαστηρίων είναι εγκατεστημένο το απαραίτητο λογισμικό που απαιτείται για την διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων τα οποία υποστηρίζει το εργαστήριο. Το σύνολο των τερματικών είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. για πρόσβαση στο Internet και στη Βιβλιοθήκη παρέχοντας ταυτόχρονα και τη δυνατότητα πρόσβασης στις διεθνείς και ελληνικές βιβλιοθήκες πληροφοριών. Το δίκτυο είναι συνδεδεμένο με το GUNΕT (Greek University Network). Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια διαθέτουν μόνιμα εγκατεστημένη υποδομή εποπτικών μέσων (βιντεοπροβολείς, προβολείς διαφανειών, διαδραστικούς πίνακες) για άμεση χρήση από τους διδάσκοντες.

Μέσω της υπηρεσίας Ιδεατού Ιδιωτικού Δικτύου (Virtual Private Network) του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν από το σπίτι τους πρόσβαση σε υπηρεσίες, όπως οι βάσεις βιβλίων/περιοδικών.
 

Δομή

 

 

Το Π.Μ.Σ περιλαμβάνει μαθήματα κορμού, βασικά και προαιρετικά μαθήματα, ενώ απαιτείται και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων και της διπλωματικής εργασίας οδηγεί στην απονομή 90 πιστωτικών μονάδων ECTS. Το Π.Μ.Σ δέχεται φοιτητές πλήρους και μερικής απασχόλησης.

Το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης είναι χρονικής διάρκειας τριών εξαμήνων (συμπεριλαμβανομένης και της διπλωματικής εργασίας), ενώ το πρόγραμμα μερικής φοίτησης είναι χρονικής διάρκειας έξι εξαμήνων (συμπεριλαμβανομένης και της διπλωματικής εργασίας). Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει προκαταρτικά μαθήματα τόσο για τους πτυχιούχους Διοίκησης και Οικονομίας όσο και για τους πτυχιούχους Υγείας. Το δεύτερο εξάμηνο ανάλογα με τη κατεύθυνση των πτυχιούχων (Διοίκησης και Οικονομίας – Υγείας) περιλαμβάνει τόσο υποχρεωτικά όσο και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα.

Η διδασκαλία και οι εξετάσεις διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος ορίζονται σε 4 ανά εβδομάδα. Οι απαιτήσεις του κάθε μαθήματος μπορούν να περιλαμβάνουν πέραν των εξετάσεων και τη διεξαγωγή εργασιών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές, η δε απώλεια πέραν του 20% των διαλέξεων συνεπάγεται αυτόματα και αποτυχία στο μάθημα.

 

Διδασκαλία

 

Το Π.Μ.Σ. αξιοποιεί μια σειρά από διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας ανάλογα με τη φύση και το αντικείμενο του κάθε μαθήματος. Οι μέθοδοι αυτοί επικεντρώνονται κυρίως στη σύγχρονη, πρόσωπο με πρόσωπο, διδασκαλία και στη ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση η οποία επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση κατάλληλης πλατφόρμας με τη χρήση Τ.Π.Ε.

Η πρόσωπό με πρόσωπο διδασκαλία περιλαμβάνει μεθόδους διδασκαλίας όπως :

 1. Διαλέξεις από καταξιωμένους καθηγητές.
 2. Παρουσιάσεις από Έμπειρα Στελέχη Επιχειρήσεων.
 3. Ατομικών και Ομαδικών Ασκήσεων.
 4. Ομαδικών Συζητήσεων.
 5. Παρουσίαση και Ανάλυση Εκπαιδευτικών Video.
 6. Ανάλυση Περιπτώσεων (Case Studies),
 7. Πρακτικές Ασκήσεις (Role-Plays).
 8. Ανάπτυξη – Ανάλυση Σεναρίων ανά Ομάδα Εργασίας.

Εκτός από τα θεωρητικά μαθήματα, σημαντικό μέρος του εκπαιδευτικού έργου αποτελούν οι εργαστηριακές ασκήσεις οι οποίες συμβάλλουν στην εξοικείωση των σπουδαστών με βασικές δεξιότητες οι οποίες σχετίζονται με τη χρήση εργαλείων Πληροφορικής.

 

Ταυτότητα

Τα δύο Ιδρύματα, A.E.I Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Επιστημών Υγείας θα συνεργαστούν για να λειτουργήσουν στις εγκαταστάσεις του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. (ΤΕΙ Πειραιά) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας» (Π.Μ.Σ. – ΔΙ.Μ.Υ.ΚΟΙ.Π), το οποίο οδηγεί στη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας (Master of Science in Management of Health and Social Welfare Services)», χορηγούμενο από κοινού με ενιαίο τίτλο βάσει του Ν. 3685 άρθρο 1 παρ.2/ΦΕΚ 148 τ. Α’/16.7.2008.

 

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η σύνθεση γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών που πηγάζουν από τις επιστήμες της Υγείας αφενός και από τις επιστήμες Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών αφετέρου, σε αποφοίτους ΑΕΙ με επαγγελματικό ή ερευνητικό ενδιαφέρον στο χώρο της Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας. Η εμβάθυνση στα αντικείμενα αυτά, ιδιαίτερα σε εφαρμοσμένο επίπεδο, αποτελεί βασικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσανατολισμό του Π.Μ.Σ.

 

Το Π.Μ.Σ στα πλαίσια της φιλοσοφίας του προσανατολίζεται στο σχεδιασμό και υλοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο τόσο την παροχή γενικών και εξειδικευμένων γνώσεων, όσο και την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων και ικανοτήτων στους σπουδαστές του, οι οποίες θα οδηγήσουν στην ανάδειξη ικανών στελεχών τα οποία θα μπορούν να ανταποκριθούν στο ιδιαίτερα έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της διοίκηση των σύγχρονών μονάδων υγείας.
 

 

 
 
 

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ

 

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία και η έρευνα πάνω σε ζητήματα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας που λειτουργούν σύμφωνα με το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και με τις επιταγές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ευρωπαϊκή και εθνική κλίμακα. Με τον όρο Μονάδες Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας εννοούμε το σύνολο των Οργανισμών, Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, που παρέχουν υπηρεσίες Υγείας όλων των βαθμίδων (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Ιατρεία, Διαγνωστικά Κέντρα) καθώς και φορέων κοινωνικής προστασίας πολιτών και στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΚΑΠΗ, Κέντρα Ψυχικής Υγείας).
 

 
 

Μήνυμα του Διευθυντή

        

 

Εκ μέρους του Τμήματος Επιστημών Υγείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Α.Ε.Ι Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι Πειραιά) σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπό μας που αποτελεί μια πρώτη ενημέρωση προς ενδιαφερόμενους για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη "Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας".

Ζούμε σε ενδιαφέροντες και δύσκολους καιρούς και είμαι ιδιαίτερα προβληματισμένος από τις επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στους θεσμούς της κοινωνικής προστασίας. Κατακτήσεις δεκαετιών καταρρέουν και μεγάλα τμήματα του πληθυσμού βρίσκονται μπροστά σε αδιέξοδες καταστάσεις που οξύνονται περισσότερο όταν αντιμετωπίζουν χρόνια ή μη προβλήματα υγείας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο επιβάλλεται όσο ποτέ άλλοτε ο εξορθολογισμός και η αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πολιτικής με άμεση προτεραιότητα τις τρεις βαθμίδες παροχής υπηρεσιών υγείας, αλλά και την εναρμόνιση των υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης στις διεθνείς νόρμες και επιταγές της Ε.Ε.

Η υλοποίηση αυτών των στόχων δεν μπορεί να γίνει χωρίς κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό με γνώσεις και εμπειρίες τόσο σε θέματα Διοίκησης, όσο και σε θέματα Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας. Η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων τόσο σε επίπεδο πολίτη-αποδέκτη υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, όσο και σε επίπεδο παρόχου υπηρεσιών, σε συνδυασμό με τα οξυμένα προβλήματα διαφάνειας, οικονομικής διαχείρισης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες δεικτών ευημερίας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπόψη τις νέες αυτές προκλήσεις πρέπει να αγωνιστούμε για να εξοπλίσουμε τα μελλοντικά στελέχη των οργανισμών υγείας με τη γνώση και τις ικανότητες που απαιτεί η νέα οικονομία.

Ελπίζουμε ότι θα βρείτε σε αυτόν τον ιστότοπο μια χρήσιμη πηγή πληροφόρησης και είμαστε πάντα διαθέσιμοι να σας παρέχουμε επιπλέον διευκρινίσεις ή συμβουλές σχετικά με το περιεχόμενο, τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος. Το πρόγραμμα μας έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια ουσιαστική εκπαίδευση σε θέματα που αναφέρονται στη Διοίκηση των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, εφαρμόζοντας μια άνθρωπο-κεντρική φιλοσοφία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται σε θέματα μύησης στην ανάπτυξη της επιστημονικής μεθοδολογίας και έρευνας προετοιμάζοντας τους αποφοίτους για την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας καθώς και όσους μελλοντικά στοχεύουν στην εκπόνηση μιας Διδακτορικής Διατριβής.

Τέλος θα ήθελα να τονίσω πως πρόκειται για το μοναδικό Πρόγραμμα Σπουδών που λειτουργεί στην Ελλάδα στο οποίο συνεργάζονται δύο καθ’ ύλην αρμόδια τμήματα: Διοίκησης Επιχειρήσεων και Επιστημών Υγείας. Προκειμένου το πρόγραμμα να είναι προσανατολισμένο στις ανάγκες τις κοινωνίας, θα υποστηρίζεται από Στρατηγικό Συμβούλιο (Strategic Board), το οποίο θα απαρτίζεται από μέλη του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού κόσμου από το χώρο της Υγείας και της Κοινωνικής Πρόνοιας. Κατ' αυτό το τρόπο μας δίνεται η δυνατότητα να ανανεώνουμε τους στόχους μας, έχοντας στραμμένη την προσοχή μας στην κάλυψη των αναγκών αυτών των οργανισμών.

Θεωρούμε ότι θα έχετε μια ουσιαστική περιήγηση στον ιστότοπο μας προκειμένου να πάρετε μια καθοριστική απόφαση για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική σας σταδιοδρομία.

Αιγάλεω 03/10/2014


Καθηγητής Δ. Γιαννακόπουλος
Διευθυντής Π.Μ.Σ.

Θηβών 250 & Π.Ράλλη, 12244 Αιγάλεω
210 538 1197