Πρόγραμμα Σπουδών
Πρόγραμμα Σπουδών


Α’ Κοινά Μαθήματα Κορμού
 

Management Υπηρεσιών Υγείας

Εισαγωγικές Έννοιες, Συστήματα, Διοίκηση με Στόχους, Οργάνωση, Εξουσιοδότηση, Στελέχωση, Επικοινωνία, Λήψη Αποφάσεων, Αξιολόγηση, Έλεγχος, Προγραμματισμός στις Υπηρεσίες Υγείας, Διοίκηση ποιότητας στη Υγεία, Ειδικά Θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης Νοσοκομείων - Μονάδων Υγείας, Οργάνωση και Στελέχωση Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας- η Διεθνής και η Ελληνική εμπειρία.


Marketing Υπηρεσιών Υγείας

Εισαγωγή στο Marketing (ΜΚΤ) Υπηρεσιών Υγείας Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης, Ιδιαιτερότητες του ΜΚΤ Υγείας, Εξωτερικό Περιβάλλον και Διαμόρφωση Στρατηγικής ΜΚΤ Μονάδων Υγείας, Μίγμα ΜΚΤ στις Μονάδες Υγείας (marketing mix), Εργαλεία Ανάλυσης και Διαχείρισης Μονάδων Υγείας, Νέα Προϊόντα Υπηρεσιών Υγείας που Συνδυάζουν τη Δημόσια και Ιδιωτική Ασφάλιση, Ανάλυση Περιπτώσεων.


Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

Έννοια και Περιεχόμενο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, Προγραμματισμός του Ανθρώπινου Δυναμικού, Ανάλυση και Περιγραφή Θέσεων Εργασίας, Προσέλκυση Προσωπικού, Επιλογή Προσωπικού, Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, πολιτική αμοιβών, κίνητρα, Σύγχρονες Προκλήσεις στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Αξιολόγηση Προσωπικού και Απόδοσης, Ηγεσία / Κουλτούρα, Εσωτερική Επικοινωνία και Εργασιακές Σχέσεις.


Πληροφοριακά Συστήματα

Σχετικά με τη θεωρία των Συστημάτων, Διαγράμματα και η Ανάλυση των Π.Σ (I.S), Πρότυπα – Μοντέλα Οργανισμών Υγείας και Πληροφοριακά Συστήματα. Επικοινωνίες και Δίκτυα, Οργάνωση Δεδομένων, Βάσεις Δεδομένων, Τα Πληροφοριακά Συστήματα στο Χώρο της Υγείας, Παρουσίαση Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας, Παρουσίαση Συστήματος Ανάλυσης Δεδομένων Υγείας, Η υγεία στο Διαδίκτυο.


Ποσοτικές Μέθοδοι (Στατιστική)

Εισαγωγή, Έννοιες Περιγραφικής Στατιστικής, Τυχαίες Μεταβλητές, Πιθανότητες, Θεωρητικές Κατανομές Τυχαίων Μεταβλητών, Κατανομές Δειγματοληψίας και Μέθοδοι Εκτίμησης Παραμέτρων, Διαστήματα Εμπιστοσύνης, Έλεγχοι Υποθέσεων, Στατιστική Ανάλυση, Συντελεστής Γραμμικής Συσχέτισης, Απλό Γραμμικό Υπόδειγμα, Στατιστικοί Έλεγχοι - Προβλέψεις, Πολλαπλό Γραμμικό Υπόδειγμα-Στατιστικοί Έλεγχοι, Προβλήματα Εγκυρότητας Αποτελεσμάτων Παλινδρόμησης, Μέθοδοι Εξομάλυνσης, Ανάλυση Χρονοσειρών, Εφαρμογές.


Μεθοδολογία Έρευνας

Παραγωγή μίας Κεντρικής Ιδέας, Η Σπουδαιότητα της Κριτικής Θεωρητικής Προσέγγισης στην Έρευνα, Η Χρήση της Δευτερογενούς Έρευνας, Αξιολόγηση της Καταλληλότητας των Δευτερογενών Στοιχείων για την Έρευνα, Συλλογή Πρωτογενών Στοιχείων, Χρησιμοποίηση Ημι - δομημένων, σε Βάθος και Ομαδικών Συνεντεύξεων, Συλλεγόμενα Στοιχεία, Περιγραφή και Διευκρίνιση των Κύριων Θεμάτων που θα Πρέπει να Θεωρηθούν όταν Προετοιμάζονται τα Δεδομένα για την Ποσοτική Ανάλυση και όταν Αναλύονται αυτά τα Δεδομένα από τον Υπολογιστή, Περιγραφή των Κύριων Προσεγγίσεων για την Ανάλυση των Στοιχείων Ποιοτικά.

 

Β’ Πτυχιούχοι Διοίκησης και Οικονομίας, Υποχρεωτικά Μαθήματα Β’ Εξαμήνου


Δημόσια Υγιεινή – Επιδημιολογία

Γενικά περί Δημόσιας Υγείας, Πρόληψης και Επιδημιολογίας, Ορολογία, Διαχρονικές και Γεωγραφικές Μεταβολές της Νοσηρότητας, Αρχές Δημογραφίας, Πηγές Δημογραφικών Δεδομένων, Γεννητικότητα, Ταξινόμηση των Νόσων, Θνησιμότητα, Βρεφική θνησιμότητα, Προσδόκιμο Επιβίωσης, Νόσος και Διάγνωση, Ευαισθησία και Ειδικότητα, Συνέπειες κατά την Εκτίμηση του Επιπολασμού και Συνέπειες κατά την Προσυμπτωματική Διάγνωση, Σύγκριση Νοσηρότητας και Δείκτες Κινδύνου, Είδη Επιδημιολογικών Μελετών και Αξιολόγηση Επιδημιολογικών Μελετών, Προσυμπτωματικός Προληπτικός Έλεγχος, Μεθοδολογικά Προβλήματα και Προϋποθέσεις Εφαρμογής, Ενδείξεις Διαλογής, Νοσήματα και Αποτελεσματική Διαλογή. Επίδραση του Περιβάλλοντος στην Υγεία. Επιδημιολογία και Πρόληψη Ατυχημάτων, Πολιτική και Πρόγραμμα Εμβολιασμών, Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και Πρόληψης, Οι Υπηρεσίες Φροντίδας Υγείας ως Χώροι που Επηρεάζουν το Ευρύτερο Περιβάλλον και την Υγεία των Εργαζομένων, Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας στα Νοσοκομεία, Αρχές Οργάνωσης και Λειτουργίας Περιβαλλοντική Διαχείριση στα Νοσοκομεία, Συστήματα διαχείρισης κατά ΕΛΟΤ και ΙSO. Προαγωγή της υγείας.


Συστήματα Υγείας

Υγεία και Αρρώστια η Σύγχρονη Προσέγγιση, Δείκτες Υγείας, Ιστορική εξέλιξη των Υπηρεσιών Υγείας, Ζήτηση και Χρησιμοποίηση των Υπηρεσιών Υγείας, Αξιολόγηση των Υπηρεσιών Υγείας, Χαρακτηριστικά και Ιδιαιτερότητες των Συστημάτων Υγείας, Οργάνωση και Λειτουργία του Συστήματος Υγείας, Χρηματοδότηση των Υπηρεσιών Υγείας, Μορφές Συστημάτων Υγείας, Σύγχρονες Τάσεις στην Παροχή των Υπηρεσιών Υγείας, Πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας, Οργάνωση και Λειτουργία των Συστημάτων Υγείας στις Χώρες του ΟΟΣΑ, Επίπεδο Υγείας του Ελληνικού Πληθυσμού, Ασφάλιση Υγείας, Ανθρώπινο Δυναμικό του Τομέα της Υγείας, Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Συστήματος Υγείας, Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ιστορική Εξέλιξη , Θεσμικό Πλαίσιο, Οργάνωση και Διοίκηση, Υποδομή, Ανθρώπινο δυναμικό), Ο Ιδιωτικός Τομέας Υγείας, Περιφερειακά Συστήματα Υγείας, Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας.

 

Κοινωνική Πολιτική και Κράτος Πρόνοιας

Υπόβαθρο, Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Πρόνοια, Πληθυσμός, Αγορά Εργασίας, Χαμηλά Εισοδήματα και Κοινωνικός Αποκλεισμός, Περιβάλλον και Διαχείριση, Κρατικός Προϋπολογισμός, Διεθνείς Συμβάσεις, Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Φορείς Κοινωνικής Πολιτικής, Εφαρμογή Πολιτικής Εργατικού Δυναμικού, Κοινωνική Πολιτική κατά της φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, Ειδικά Θέματα, Οικονομικές Επιπτώσεις της Γήρανσης, Ζητήματα Κοινωνικής Ασφάλισης.


Νοσήματα του Ανθρώπου και η Σύγχρονη Αντιμετώπιση τους

Εισαγωγή, Ανατομία του Ανθρώπου, Αίτια Νόσων, Γενικές Έννοιες, φλεγμονή, Ανοσία, Κλινική Συμπτωματολογία Νόσων, Εργαστηριακή Διερεύνηση, Απεικονιστικές Μέθοδοι, Νοσήματα Αίματος, Νοσήματα Αναπνευστικού, Νοσήματα Καρδίας, Νοσήματα Πεπτικού Συστήματος, Νοσήματα Οστών και Αρθρώσεων, Ουροποιογεννητικό Σύστημα, Κακοήθη Νοσήματα, Νοσήματα Δέρματος, και Ενδοκρινών Αδένων, Ψυχιατρικά Νοσήματα.

 

Γ’ Πτυχιούχοι Υγείας, Υποχρεωτικά Μαθήματα Β’ Εξαμήνου


Λογιστική

Εισαγωγή στη Λογιστική, Βασικές έννοιες, Περιουσία-Απογραφή-Ισολογισμός-Λογαριασμοί Ε.Γ.Λ.Σ. Δομή-Σκοπός-Τρόπος λειτουργίας, Ημερολόγιο – Γενικό Καθολικό, Το Λογιστικό Κύκλωμα, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Εκμεταλλεύσεως και Χρήσεως, Το Λογιστικό Πληροφοριακό Σύστημα ως Εργαλείο Λήψης Αποφάσεων και Ελέγχου, Κόστος-Κοστολόγηση. Βασικές Έννοιες, Σκοπός - Είδη Κόστους και χρήση Αυτών στη Λήψη Αποφάσεων, Σχέση Όγκου Παραγωγής – Εσόδων και Αποτελέσματος, Κέντρα Κόστους και Κέντρα Ευθύνης, Κόστος Παραγωγής, Παραδοσιακά και Σύγχρονα Συστήματα Κοστολόγησης, Πλήρης Κοστολόγηση, Οριακή Κοστολόγηση, ABC Κοστολόγηση και Τιμολόγηση, Προϋπολογισμός και Πρότυπο Κόστος, Έννοια, Σκοπός και ο Ρόλος αυτών σαν Σύστημα Ελέγχου Διοίκησης, Στρατηγικός Σχεδιασμός, Τύποι και Διαδικασία Κατάρτισης Γενικού Προϋπολογισμού, Πρότυπη Κοστολόγηση, Καθορισμός Προτύπων – Αναθεώρηση Προτύπων, Υπολογισμός και Ανάλυση Αποκλίσεων, Χρήση των Αποκλίσεων στην Άσκηση Ελέγχου και στη Λήψη Αποφάσεων, Επενδυτικές Αποφάσεις και Χαρακτηριστικά αυτών, Πίνακας Ισορροπημένης Στοχοθεσίας και πλεονεκτήματα Εφαρμογής του Balanced Scorecard, Κόστος Απασχόλησης Προσωπικού και Αξιολόγηση Απόδοσης αυτού.


Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Ποιότητα, Ολική Ποιότητα, Διαχείριση Ολικής Ποιότητας, Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας στην Υγεία, Αλληλεπίδραση εντός και εκτός της Επιχείρησης, Διασφάλιση, Πιστοποίηση Ποιότητος, Έλεγχος Ποιότητος, Δείκτες Ποιότητος, Κόστος Ποιότητος, Εργαλεία και Τεχνικές για τη Διαχείριση Ποιότητος, Διαχείριση Διαδικασιών, Εκπαίδευση, Διαχείριση Κρίσεων, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Ανατροφοδότηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Συμμετοχή του Ανθρώπινου Παράγοντα στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Κριτήρια Εξυπηρέτησης του Ασθενή, Καινοτομία, Μέτρηση Ικανοποίησης του Ασθενή, Στρατηγική της Βελτίωσης, Ανάλυση Περιπτώσεων.

 

Νομικό Πλαίσιο Συστημάτων Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση E.Y.

Το Κοινωνικό Κράτος στις Χώρες της ΕΕ πριν από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, Αιτίες που Συνέβαλαν στην Ανάπτυξη Προνοιακών Συστημάτων, Πρότυπα επί των οποίων Στηρίχθηκε η Ανάπτυξη Προνοιακών Συστημάτων, Ιδιαιτερότητες στην Ανάπτυξη των Ασφαλιστικών Συστημάτων και των Συστημάτων Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας, Η Κρίση του Κοινωνικού Κράτους και τα Χαρακτηριστικά της, Η Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα κατά τον 19ο και τον 20ο αιώνα, Η Ανάπτυξη της Υγείας, της Κοινωνικής Πρόνοιας και της Κοινωνικής Ασφάλισης, Πολιτικές, Οικονομικές και Κοινωνικές Ιδιαιτερότητες, οι οποίες Συνέβαλαν στην Υπανάπτυξη του Κράτους Πρόνοιας στην Ελλάδα, Εξέλιξη του ΕΣΥ στην Ελλάδα από το 1983 μέχρι Σήμερα, η Ευθύνη των Επαγγελμάτων Υγείας στο ΕΣΥ, Αστική Ευθύνη, Ποινική Ευθύνη, Πειθαρχική Ευθύνη.


Διαχείριση Αποθεμάτων στις Υπηρεσίες Υγείας

Προκλήσεις, Ο Νέος Ανταγωνισμός, Οι Κανόνες του Παιγνιδιού, Νικώντας ως Ομάδα, Λύσεις, Οι Εφοδιαστικές Αλυσίδες ως Συστήματα, Προτυποποιώντας την Εφοδιαστική Αλυσίδα, Το Λογισμικό της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Λειτουργίες, Ανταποκρινόμενοι στη Ζήτηση, Συντηρώντας τον Εφοδιασμό, Μετρώντας την Απόδοση, Προγραμματισμός, Προβλέποντας τη Ζήτηση, Χρονοπρογραμματισμός Εφοδιασμού, Αναβαθμίζοντας την Απόδοση, Σχεδιασμός, Κυριαρχώντας στη Ζήτηση, Σχεδιάζοντας την Αλυσίδα, Μεγιστοποιώντας την Απόδοση.

 

Δ’. Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα από τις Δύο Κατευθύνσεις (Δυο από τα Τέσσερα) στο Β’ Εξάμηνο

 

Ασφαλιστικά Συστήματα και Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

Ιστορία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υποδείγματα Κοινωνικού Κράτους, Συστήματα Κοινωνικής Ασφάλισης, Μεταρρυθμίσεις των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Υπόδειγμα, και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τις Συντάξεις, Κοινωνική Ασφάλιση στην Ελλάδα, θεσμικό Πλαίσιο, Προβλήματα, Μεταρρυθμιστικές Απόπειρες, Επαγγελματικά Ταμεία.

Πολιτική Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Εισαγωγικές Έννοιες Πολιτικής Υγείας, Προγραμματισμός και Σχεδιασμός στις Υπηρεσίες Υγείας, Παγκοσμιοποίηση, Κοινωνική Προστασία και Πολιτικές Υγείας των Διεθνών Οργανισμών, Πολιτική Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια, Η Πολιτική Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πολιτική Υγείας, Μεταρρυθμίσεις και Νέες Προκλήσεις, Μεταρρυθμίσεις και Απαντήσεις στις Νέες Προκλήσεις, Πολιτική Υγείας και Μεταρρυθμίσεις: Η Ελληνική Πραγματικότητα, Περιπτώσεις Μελέτης: φάρμακο και Νοσοκομεία, Δείκτες Υγείας, Συμπεράσματα: Διαμόρφωση, Υλοποίηση Πολιτικής Υγείας και Δυσκολίες Υλοποίησης.


Οικονομικά της Υγείας

Έννοια και Αντικείμενο των Οικονομικών της Υγείας, Η Υγεία ως Αγαθό, Η Παραγωγή, το Κόστος και η Τεχνολογία της φροντίδας Υγείας, Η Εξέλιξη των Δαπανών Υγείας, Η Χρηματοδότηση του Τομέα Υγείας, Η Ζήτηση και Προσφορά Υπηρεσιών Υγείας, Οι Πρωταγωνιστές της Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, Τα Νοσοκομεία ως Οικονομικές Μονάδες, Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης της Φροντίδας Υγείας, Η Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας, Η Κοινωνική Ασφάλιση, Η Αποδοτικότητα και η Αποτελεσματικότητα των Υπηρεσιών Υγείας, Η Κρατική Παρέμβαση στο Χώρο της Υγείας, Η Ιδιωτικοποίηση της Υγείας.


Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Οι Συνήθειες και τα Έθιμα που Επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ατόμων. Η Γνώση της Θεωρίας των Κινήτρων. Οι Ομάδες και η Ομαδική Εργασία, Η Επικοινωνία, Οι Επιθέσεις και οι Συγκρούσεις που Συμβαίνουν μέσα σ’ έναν Οργανισμό Υγείας, Η Οργανωτική Κουλτούρα σαν το Σύνολο των Αντιλήψεων, Αξιών, Συνηθειών, Παραδόσεων και Πρακτικών
 

Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε 12. Κάθε μάθημα διδάσκεται τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως.
 

 
Θηβών 250 & Π.Ράλλη, 12244 Αιγάλεω
210 538 1197