Συνεργασία με Επιχειρήσεις
Συνεργασία με Επιχειρήσεις

Μια καινοτομία την οποία εισήγαγε το Π.Μ.Σ είναι η συνεργασία με επιχειρήσεις και οργανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγεία και της κοινωνικής πρόνοιας. Η συνεργασία αυτή στοχεύει στην ανάπτυξη ανταλλαγής απόψεων και γνώσης, μεταξύ των φορέων, οι οποίοι αξιοποιούν την περαιτέρω εξειδίκευση και την επιστημονική συμπληρωματικότητα και συνέργεια στους κοινούς τομείς ενδιαφέροντος. Η Συνεργασία αυτή αφορά τόσο στην ανάπτυξη και προώθηση δράσεων διεπιστημονικού χαρακτήρα σε τομείς όπως η έρευνα, η εκπαίδευση όσο και στη προσέλκυσης νέων στελεχών από τις επιχειρήσεις.
 

 
Θηβών 250 & Π.Ράλλη, 12244 Αιγάλεω
210 538 1197