Νέα - Ανακοινώσεις
Τίτλος Ιδρύματος ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.

 

 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%A90446914%CE%A5-%CE%95%CE%99%CE%91/document?inline=true

 

ΑΔΑ: ΩΩ0446914Υ-ΕΙΑ

 

T.E.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡΘΡΟ 8 Ν. 4009/2011

 

ΠΡΑΞΗ 27/30.09.2014(Απόσπασμα)

Αιγάλεω, σήμερα στις 30.09.2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στο κτήριο του Τ.Ε.Ι. Πειραιά (Π. Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω) ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Πειραιά που συγκροτήθηκε με βάση το άρθρο 8 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει σήμερα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1.      Λάζαρος Βρυζίδης, Καθηγητής, Πρόεδρος

2.      Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής, Δ/ντής Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

3.      Παντελής Μαλατέστας, Καθηγητής, Δ/ντής Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών

4.      Κωνσταντίνος Δημάκος, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

5.      Αναστάσιος Ντάνος, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

6.      Γεώργιος Ιωαννίδης, Αν. Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

7.      Δημήτριος Τσελές, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος, χωρίς δικαίωμα ψήφου

8.      Βασίλειος Πανάγου, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος, χωρίς δικαίωμα ψήφου

9.      Γεώργιος Παπαδόπουλος, Γραμματέας Τ.Ε.Ι., χωρίς δικαίωμα ψήφου

και η Μαρία Μαιτού, Προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών, ως Γραμματέας αυτής.

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο εκπρόσωπος σπουδαστών, γιατί δεν έχει ορισθεί από τα διοικητικά συμβούλια των συλλόγων των σπουδαστών, παρότι έχει ζητηθεί εγγράφως ο ορισμός του.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Θ έ μ α 9ο: Τίτλος Ιδρύματος.

 

Σελίδα της Πράξης 27/30.09.2014 της Συνέλευσης

 

ΑΔΑ: ΩΩ0446914Υ-ΕΙΑ

 

Θ Ε Μ Α 9ο

Η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Πειραιά αφού έλαβε υπόψη της:

1.       Τις διατάξεις του Ν.1404/1983 (Φ.Ε.Κ. 173/23.11.1993 τ. Α') «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2.       Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011 τ. Α') «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

3.       Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά (Φ.Ε.Κ. 3257/20.12.2013 τ. Β'),

μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων,

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4009/2011 τα ΑΕΙ αποτελούνται από δυο τομείς, τον

Πανεπιστημιακό και Τεχνολογικό Τομέα και ως εκ τούτου το Ίδρυμά μας θα φέρει

τον τίτλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα, σε σύντμηση

ΑΕΙ Πειραιά Τ. Τ.

./..

 

Σελίδα της Πράξης 27/30.09.2014 της Συνέλευσης

 

ΑΔΑ: ΩΩ0446914Υ-ΕΙΑ

 

Στο σημείο αυτό και ώρα 12:15 μ.μ. έληξε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΜΑΪΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΣΥΛΛ. & ΑΤΟΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Σ.Δ.Ο.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Σ.Τ.ΕΦ

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΤΑΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

 

Θηβών 250 & Π.Ράλλη, 12244 Αιγάλεω
210 538 1197