Δραστηριότητες

Συνεργασία με Επιχειρήσεις

Μια καινοτομία την οποία εισήγαγε το Π.Μ.Σ είναι η συνεργασία με επιχειρήσεις και οργανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγεία και της κοινωνικής πρόνοιας. Η συνεργασία αυτή στοχεύει στην ανάπτυξη ανταλλαγής απόψεων και γνώσης, μεταξύ των φορέων, οι οποίοι αξιοποιούν την περαιτέρω εξειδίκευση και την επιστημονική συμπληρωματικότητα και συνέργεια στους κοινούς τομείς ενδιαφέροντος. Η Συνεργασία αυτή αφορά τόσο στην ανάπτυξη και προώθηση δράσεων διεπιστημονικού χαρακτήρα σε τομείς όπως η έρευνα, η εκπαίδευση όσο και στη προσέλκυσης νέων στελεχών από τις επιχειρήσεις.
 

 

Διαλέξεις

Το Π.Μ.Σ στα πλαίσια των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων του σε ετήσια βάση θα διοργανώνει σειρά διαλέξεων με προσκεκλημένους ομιλητές οι οποίοι θα προέρχονται τόσο από τον ακαδημαϊκό χώρο όσο και από το χώρο των επιχειρήσεων. Διακεκριμένοι καθηγητές Ελληνικών και διεθνών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, διευθυντικά στελέχη εθνικών – πολυεθνικών επιχειρήσεων με σημαντική μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα δραστηριοποίησής τους, θα μεταφέρουν αφιλοκερδώς τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στα αυριανά διοικητικά στελέχη στο χώρο της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας. Στόχος των διαλέξεων είναι τόσο η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, όσο και η πιο άμεση επαφή των μεταπτυχιακών φοιτητών με την αγορά εργασίας και τις τρέχουσες εξελίξεις σε αυτή.
 

 

Συνέδρια – Ημερίδες

Το Π.Μ.Σ στα πλαίσια των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων του θα διοργανώνει ή θα συμμετέχει σε συνέδρια – ημερίδες, η θεματολογία των οποίων θα σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τα επιστημονικά πεδία του Π.Μ.Σ. Στόχος αυτών των δραστηριοτήτων είναι να δώσει τη δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις, εμπειρίες, να ανταλλάξουν απόψεις και να ενημερωθούν για νέες τεχνολογίες, εξελίξεις, μεθοδολογίες και ερευνητικά αποτελέσματα σε κρίσιμους τομείς ειδικού ενδιαφέροντος οι οποίοι σχετίζονται με τη σύγχρονη διοίκηση των μονάδων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Ταυτόχρονα θα δοθεί η δυνατότητα στους προπτυχιακούς φοιτητές, εφόσον το επιθυμούν, να παρουσιάσουν εργασίες βασικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης.
 

 
Θηβών 250 & Π.Ράλλη, 12244 Αιγάλεω
210 538 1197